Προφίλ Φορέα

Νομική μορφή του φορέα

 Το Ίδρυμα «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την επίβλεψη και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, το έργο της οποίας επικουρεί.

 Έδρα του φορέα

 Έδρα τούτου ορίζεται ο Βόλος Μαγνησίας και ειδικότερα το Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσάτικα Βόλου.

Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί του Ιδρύματος είναι :

1. Η γνωριμία των κατοίκων της Μαγνησίας, με την Ορθόδοξη Ελληνική παράδοση , τον λαϊκό μας πολιτισμό, αλλά και με τις σύγχρονες μορφές Τέχνης και πολιτιστικής έκφρασης.

2. Η συμβολή στη διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (υλικού και άυλου) της Μαγνησίας, μέσω της επιστημονικής έρευνας, και με τελικό στόχο την διάχυσή του στην κοινωνία.

3. Η έρευνα, καταγραφή, συλλογή, προβολή και χρήση δεδομένων από τον λαϊκό πολιτισμό, την τοπική ιστορία και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της Μαγνησίας.

4. Παράλληλες δράσεις και ενέργειες για την συστηματική αξιοποίηση του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας με τη διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, θεσμικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων, πάντοτε μέσα στο πνεύμα της ιδρύσεώς του, σχετικών με την περιοχή της Μαγνησίας , αλλά και εκδηλώσεων πανελλήνιου και διεθνούς ενδιαφέροντος.

5. Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ιδέας, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, και η εν γένει ενίσχυση προσπαθειών και δράσεων που αποβλέπουν στην πνευματική ανύψωση της κοινωνίας.

6. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και την τοπική εκκλησία, για τη βίωση, κατεξοχήν από τους νέους, του λαϊκού πολιτισμού και τη γνώση της τοπικής ιστορίας.

7. Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εργαστηρίων (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) καθώς και η παρουσίαση έργων Τέχνης (εικαστικές εκθέσεις). Επίσης, η συγκρότηση και λειτουργία θερινών σχολείων με θεματικές: α) την χριστιανική τοπική παράδοση (εκκλησιαστικά μνημεία, λειτουργικά αντικείμενα, λατρευτικά και μουσικά δρώμενα, εκδόσεις κλπ.), β) τον λαϊκό πολιτισμό και την δια βίου εκπαίδευση, γ) την ιστορία και ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, όπως και άλλα θέματα που άπτονται των σκοπών του Ιδρύματος.

8. Η έκδοση-παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ενημερωτικοί φάκελοι, μορφωτικά παιχνίδια) , εντύπων, βιβλίων, τόμων Πρακτικών, CDROM, ψηφιακών εκδόσεων κλπ. Επίσης, η δημοσίευση, με κάθε πρόσφορο τρόπο και με κάθε μέσο- οπτικό ή ακουστικό-, πληροφοριακού υλικού που σχετίζεται με την εκπαίδευση, τον λαϊκό πολιτισμό, την ιστορική γνώση, την κοινωνική λειτουργία, τούς θεσμούς και την τοπική ανάπτυξη. Τέλος, η διάθεση προς τρίτους του παραγόμενου εκδοτικού αποτελέσματος.

9. Η ενημέρωση και συμβολή στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) και η στήριξη της υγιεινής διατροφής.

10. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Μαγνησίας.

11. Η ενεργοποίηση παιδιών, νέων και ενηλίκων σε περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς , στο πλαίσιο πάντα του εθελοντισμού, και η συμβολή όλων στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής, οικιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.

12. Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, με τη δημιουργία υποδομών και δικτύων αναπτυξιακού και εξωραϊστικού χαρακτήρα, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την ορθολογική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

13. Η ανάθεση και εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς του παρόντος και χάριν αυτών.

14. Η παντός είδους συνεργασία με εταιρείες ή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, ινστιτούτα ή ανάλογους φορείς, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθώς και κάθε άλλου είδους ενέργεια που κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Επίσης, η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δίκτυα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας που στοχεύουν στην παραγωγή πολιτιστικού έργου.

15. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων και ξεναγήσεων σε θρησκευτικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

16. Η δημιουργία «Χάρτας Πολιτισμού» της Μαγνησίας με την καταγραφή και επισήμανση των επισκέψιμων σημείων αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού και μνημειακού ενδιαφέροντος.

17. Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης για θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία Ελεύθερου και Ανοικτού Πανεπιστημίου με τις ανάλογες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές αναφορές.

18. Η δημιουργία Εθελοντικού Σώματος Φωτογράφων, για τα μνημεία Τέχνης και Πολιτισμού της Μαγνησίας, καθώς και η οργάνωση εργαστηρίων ψηφιοποίησης και επεξεργασίας της εικόνας, με επί μέρους εφαρμογές σε τόπους της Μαγνησίας.

19. Η εγκατάσταση διαδικτυακού “φόρουμ”, με στόχευση τη διάσωση, ανάδειξη και διάχυση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω του διαδικτύου.

20. Η μόνιμη λειτουργία δικτυακού ιστοτόπου (site). Η έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τα ανωτέρω.